Tổ Toán – Tin

Tổ Toán - Tin

Thầy Mai Quang Hải

Chức vụ:

Tổ trưởng

Bộ môn:

Toán học

Thầy Đinh Cao Thượng

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Toán học

Thầy Doãn Huy Tùng

Chức vụ:

Thư ký HĐGD

Bộ môn:

Toán học

Thầy Nguyễn Văn Hòa

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Toán học

Thầy Hoàng Văn Tưởng

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Toán học

Thầy Tạ Quang Huy

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Toán học

Cô Phạm Thị Hằng

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Toán học

Cô Nguyễn Thị Yến Lương

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Toán học

Cô Phạm Thị Hồng Hạnh

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Toán học

Cô Phạm T.Thúy Phượng

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Toán học

Cô Phạm Thị Thùy Dung

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Toán học

Cô Trương Thị Nhung

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Toán học

Cô Trần Thị Nhung

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Toán học

Thầy Phạm Quang Vinh

Chức vụ:

Tổ phó CM

Bộ môn:

Tin học

Thầy Nguyễn Anh Quyền

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Tin học

Cô Phạm Thị Yến

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Tin học

Cô Lê Thị Yến

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Tin học

Cô Hoàng Ánh Dương

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Tin học