Ban Đại Diện Hội Cha Mẹ Học Sinh

Ông Nguyễn Trọng Bằng

Chức Vụ:

Trưởng Ban

Bộ môn:

Phụ huynh lớp 12B06

Bà Trịnh Thị Nguyệt

Chức Vụ:

Phó ban

Bộ môn:

Phụ huynh lớp 11B09

Ông Trương Công Đoàn

Chức Vụ:

Ủy viên

Bộ môn:

Phụ huynh lớp 10B05