Ban Đại Diện Hội Cha Mẹ Học Sinh

Ông Trương Công Đoàn

Chức Vụ:

Trưởng Ban

Bộ môn:

Phụ huynh

Bà Trịnh Thị Nguyệt

Chức Vụ:

Phó ban

Bộ môn:

Phụ huynh lớp 11B09

Ông Trần Xuân Chế

Chức Vụ:

Phó Ban

Bộ môn:

Phụ huynh