BCH Công Đoàn

Cô Trần Thị Lan Phương

Chức vụ:

Chủ tịch Công Đoàn

Bộ môn:

Văn học

Thầy Lê Văn Mười

Chức vụ:

Phó CTCĐ

Bộ môn:

Hóa học

Thầy Trần Chí Trung

Chức vụ:

Ủy viên BCH

Bộ môn:

Sinh Học

Cô Phạm Thị Thùy Dung

Chức vụ:

Ủy viên BCH

Bộ môn:

Toán học

Cô Phạm Thị Hằng

Chức vụ:

Ủy viên BCH

Bộ môn:

Tiếng Anh