BCH Công Đoàn

Cô Trần Thị Lan Phương

Chức Vụ:

Chủ tịch Công Đoàn

Bộ môn:

Văn học

Thầy Lê Văn Mười

Chức Vụ:

Phó CTCĐ

Bộ môn:

Hóa học

Thầy Trần Chí Trung

Chức Vụ:

Ủy viên BCH

Bộ môn:

Sinh Học

Cô Phạm Thị Thùy Dung

Chức Vụ:

Ủy viên BCH

Bộ môn:

Toán học

Cô Phạm Thị Hằng

Chức Vụ:

Ủy viên BCH

Bộ môn:

Tiếng Anh