Tổ Lý - Kỹ - TD - QP

Thầy Nguyễn Ngọc Dư

Chức vụ:

Tổ trưởng

Bộ môn:

Vật lí

Cô Trần Thị Thanh

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Vật lí

Thầy Hoàng Văn Phương

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Vật lí

Cô Nguyễn Thị Nghĩa

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Vật lí

Thầy Lê Thanh An

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Vật lí

Thầy Đinh Thứ Cơ

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Vật lí

Cô Đặng Thị Huyền

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Vật lí

Cô Đỗ Thị Túc

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Vật lí

Thầy Trần Cao Khánh

Chức vụ:

Tổ phó CM

Bộ môn:

Thể dục

Thầy Nguyễn Văn Khá

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Thể dục

Cô Đoàn Thị Thu Thủy

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Thể dục

Cô Cao Thị Lụa

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Thể dục

Cô Vũ Thị Hoài Thu

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Thể dục

Thầy Nguyễn Mạnh Sản

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

QPAN

Thầy Đỗ Văn Nam

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

QPAN

Thầy Nguyễn Văn Dương

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

QPAN