Tổ Văn Phòng

Thầy Đỗ Mạnh Trung

Chức vụ:

Nhân viên

Bộ môn:

Kế Toán

Cô Trần Hương Thảo

Chức vụ:

Nhân viên

Bộ môn:

Văn thư – Thủ quỹ

Cô Vũ Thị Liên

Chức vụ:

Nhân viên

Bộ môn:

Kế toán

Cô Phạm Thị Hồng Thúy

Chức vụ:

Nhân viên

Bộ môn:

Y tế học đường

Cô Trần Thị Xuân

Chức vụ:

Nhân viên

Bộ môn:

Văn thư

Nguyễn Văn Tiến

Chức vụ:

Nhân viên

Bộ môn:

Bảo vệ