Tổ Văn Phòng

Thầy Đỗ Mạnh Trung

Chức Vụ:

Nhân viên

Bộ môn:

Kế Toán

Cô Trần Hương Thảo

Chức Vụ:

Nhân viên

Bộ môn:

Văn thư – Thủ quỹ

Cô Vũ Thị Liên

Chức Vụ:

Nhân viên

Bộ môn:

Kế toán

Cô Phạm Thị Hồng Thúy

Chức Vụ:

Nhân viên

Bộ môn:

Y tế học đường

Cô Trần T.Thanh Phương

Chức Vụ:

Nhân viên

Bộ môn:

Thư viện

Cô Trần Thị Xuân

Chức Vụ:

Nhân viên

Bộ môn:

Văn thư

Nguyễn Văn Tiến

Chức Vụ:

Nhân viên

Bộ môn:

Bảo vệ