Tổ Văn - GDCD

Cô Đinh Thị Nam

Chức vụ:

Tổ trưởng

Bộ môn:

Văn học

Cô Trần Thị Lan Phương

Chức vụ:

Chủ tịch Công Đoàn

Bộ môn:

Văn học

Thầy Vũ Đình Vụ

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Văn học

Thầy Nguyễn Quỳnh Anh

Chức vụ:

Trưởng Ban Thanh Tra ND

Bộ môn:

Văn học

Cô Phạm Thị Thúy Nga

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Văn học

Cô Nguyễn Thị Thắm

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Văn học

Cô Nguyễn Thị Thùy

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Văn học

Cô Lương Thị Sim

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Văn học

Cô Vũ Thị Lệ Hằng

Chức vụ:

Tổ phó CM

Bộ môn:

GDCD

Cô Trịnh Thị Lý

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

GDCD

Cô Trần T.Thanh Phương

Chức vụ:

Nhân viên

Bộ môn:

Thư viện