Tổ Hóa - Sinh - Công Nghệ

Thầy Trần Chí Trung

Chức vụ:

Tổ trưởng

Bộ môn:

Sinh học

Cô Vũ Thị Đào

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Sinh học

Cô Phan Thị Hồng Lê

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Sinh học

Cô Vũ Thị Lan

Chức vụ:

Tổ phó CM

Bộ môn:

Hóa học

Thầy Lê Văn Mười

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Hóa học

Cô Phạm Thị Chinh Hà

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Hóa học

Cô Hoàng Thị Thu Hà

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Hóa học

Cô Nguyễn Thị Thắm

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Hóa học

Cô Đoàn Quỳnh Nga

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Hóa học

Cô Nguyễn T.Thanh Tâm

Chức vụ:

Tổ phó CM

Bộ môn:

KTNN

Cô Vũ Hải Đăng

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

KTNN

Cô Trần Thị Phương

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Công nghệ