Tổ Anh - Sử - Địa

Thầy Cao Văn Tuyên

Chức Vụ:

Tổ trưởng

Bộ môn:

Tiếng anh

Cô Lê Thị Dung

Chức Vụ:

Tổ phó CM

Bộ môn:

Tiếng anh

Cô Phan Thị Ngọc Anh

Chức Vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Tiếng anh

Cô Phạm Thị Mai Lan

Chức Vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Tiếng anh

Cô Phạm Thị Loan

Chức Vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Tiếng anh

Cô Phạm Thị Hằng

Chức Vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Tiếng anh

Cô Lê Thị Hằng

Chức Vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Tiếng anh

Cô Vũ Kiều Hương

Chức Vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Tiếng anh

Cô Tạ Thị Thuyết

Chức Vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Hương

Chức Vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Lịch sử

Cô Đinh Thị Thu Trang

Chức Vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Lịch sử

Cô Hoàng Thị Bích

Chức Vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Lịch sử

Cô Trần Thị Hường

Chức Vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Lịch sử

Cô Nguyễn T. Minh Hương

Chức Vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Địa lí

Cô Hoàng Thị Linh

Chức Vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Địa lí

Cô Lưu Thị Tuyết Minh

Chức Vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Địa lí

Cô Đỗ Thị Phương

Chức Vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Địa lí