Tổ Anh - Sử - Địa

Thầy Cao Văn Tuyên

Chức vụ:

Tổ trưởng

Bộ môn:

Tiếng anh

Cô Lê Thị Dung

Chức vụ:

Tổ phó CM

Bộ môn:

Tiếng anh

Cô Phan Thị Ngọc Anh

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Tiếng anh

Cô Phạm Thị Mai Lan

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Tiếng anh

Cô Phạm Thị Loan

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Tiếng anh

Cô Phạm Thị Hằng

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Tiếng anh

Cô Lê Thị Hằng

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Tiếng anh

Cô Vũ Kiều Hương

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Tiếng anh

Cô Tạ Thị Thuyết

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Hương

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Lịch sử

Cô Đinh Thị Thu Trang

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Lịch sử

Cô Hoàng Thị Bích

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Lịch sử

Cô Trần Thị Hường

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Lịch sử

Cô Nguyễn T. Minh Hương

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Địa lí

Cô Hoàng Thị Linh

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Địa lí

Cô Lưu Thị Tuyết Minh

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Địa lí

Cô Đỗ Thị Phương

Chức vụ:

Giáo viên

Bộ môn:

Địa lí