TỔ VĂN PHÒNG

       Cùng với sự phát triển của trường trong 60 năm qua, tổ Văn phòng là bộ phận không thể thiếu bên cạnh các tổ trực tiếp đứng lớp. Trong sự thành công của trường hiện nay, có phần một phần không nhỏ của tổ Văn phòng. Tổ Văn phòng hiện nay có 07 thành viên, bao gồm nhiều bộ phận với những chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau như: Giáo vụ, Kế toán, Văn thư, Thiết bị, Thư viện, Y tế, Bảo vệ…

 

       Dưới sự chỉ đạo của Chi Bộ, Ban giám hiệu, Căn cứ kế hoạch giáo dục của nhà trường, tổ Văn phòng đã xây dựng, giải trình và quyết định kế hoạch hoạt động của tổ văn phòng theo tuần, tháng, học kỳ, năm học.

       Tổ văn phòng hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tôn trọng, chia sẻ, giúp đỡ để phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Tổ Văn phòng cũng tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của tổ và của nhà trường. Với sự đoàn kết, gắn bó, các thành viên trong tổ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao:

      – Văn thư: Theo dõi việc chuyển phát văn bản đi; Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến; trình, chuyển giao văn bản đến; Sắp xếp, bảo quản và phục vụ việc tra cứu, sử dụng bản lưu văn bản; Quản lý Sổ đăng ký văn bản; Quản lý, sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật của cơ quan, tổ chức; các loại con dấu khác theo quy định…

      – Kế toán: Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán; Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật; Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, chứng từ sổ sách liên quan đến công tác tài chính theo quy định của pháp luật…

    – Y tế: quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh; Bảo đảm các điều kiện về vệ sinh môi trường trong trường học; Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe, môi trường; Phối hợp kiểm tra, theo dõi, đánh giá sức khỏe học sinh; Phối hợp thực hiện việc thống kê, báo cáo và đánh giá về công tác y tế trường học theo quy định…

    – Thư viện: ngoài việc giới thiệu sách bạn đọc, cho mượn sách và tài liệu để tham khảo, phục vụ công tác dạy học, hỗ trợ tư liệu bồi dưỡng học sinh giỏi, phục vụ sách tham khảo cho cuộc thi tìm hiểu….

   – Thiết bị: chuẩn bị thiết bị dạy học, hỗ trợ hướng dẫn học sinh sử dụng thiết bị thực hành, thí nghiệm; Cập nhật sổ sách, mô tả, phân loại, sắp xếp khoa học và hệ thống các thiết bị dạy học theo chương trình môn học; Có kế hoạch kiểm tra định kỳ trang thiết bị dạy học, các yêu cầu đảm bảo kỹ thuật, an toàn sử dụng trong phòng học bộ môn để duy tu, bảo dưỡng hoặc đề xuất sửa chữa, mua sắm bổ sung…

     Có được kết quả hôm nay là sự nỗ lực, tâm huyết với công việc được giao của mỗi bộ phận, tạo nên sức mạnh của tổ góp phần vào thành tích chung của nhà trường, nhân viên tổ Văn phòng tiếp tục phấn đấu hơn nữa phát huy những thành tích đã đạt được, đảm bảo ngày càng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

DANH SÁCH TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2021-2022