Chúng tôi đi bầu cử vào ngày 23/05/2021.

QUY TRÌNH 6 BƯỚC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

THẾ HỆ 2K3 TRƯỜNG THPT KIM SƠN A, CHÚNG TÔI ĐI BẦU CỬ

DS bau Dai bieu Quoc hoi NB