Trường THPT Kim Sơn A thông báo kế hoạch Tựu trường học sinh và thực hiện Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021-2022.


1. KẾ HOẠCH TỰU TRƯỜNG HỌC SINH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022.

 

2. SƠ ĐỒ LỚP HỌC KHUÔN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

3. DANH SÁCH LỚP KHỐI 10 TẠM THỜI (Phụ huynh và các em học sinh lớp 10 muốn biết thêm thông tin chi tiết có thể liên hệ trực tiếp với Thầy cô lớp chủ nhiệm thông qua số điện thoại trong danh sách lớp)