Thực hiện Công văn số 1930/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 26/4/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng Tờ rơi truyền thông về công tác xã hội và tư vấn tâm lí học đường; nhằm nâng cao nhận thức về công tác xã hội và tư vấn tâm lí trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học đăng tải Tờ rơi trên trang Web của đơn vị, truyền thông về công tác xã hội, tư vấn tâm lí và lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động giáo dục của nhà trường (File Tờ rơi đính kèm Công văn)./.

To_roi_ve_Tu_van_tam_li_20240506033959829820_H42.16