Thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, người lao động, phụ huynh, học sinh, học viên và người dân biết, từ ngày 01/12/2023, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh chuyển sang giao diện mới, sẽ áp dụng phương thức đăng nhập bằng tài khoản được cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc tài khoản VneID mức độ 2.